Wszędzie tam
gdzie liczy się czas

Spedimex Sp. z o.o. realizuje projekt pt. "Rozbudowa firmy Spedimex Sp. z o.o. II etap - wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem i pracą magazynu wraz reorganizacją procesu logistycznego”

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Zakładana wartość projektu wynosi 1 723 518,40 PLN, w tym 600 406,00  PLN to środki z EFRR, a 105 954,00 PLN z budżetu państwa.

Cel projektu to zapewnienie potencjału potrzebnego do obsługi klienta bazowego oraz nowych klientów w ramach usług logistyki kontraktowej.

Pozostałymi celami są:

  • Zapewnienie informacji i narzędzi do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem
  • Zwiększenia efektywności głównego procesu usługowego – kompleksowego zarządzania łańcuchem dostaw dla klienta kontraktowego

Projekt stanowi II etap realizacji inwestycji mającej na celu zwiększenie mocy przerobowych w zakresie logistyki kontraktowej i obejmuje:
1. Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem, co wpłynie na lepszą organizacja pracy, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz trafność i szybkość podejmowania decyzji biznesowych
2. Montaż nowoczesnych regałów oraz wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania, co wpłynie na lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz zasobów sprzętowych i ludzkich co pozwoli na usprawnienie procesu logistycznych i zwiększenie przepustowości magazynu.

Zakładamy, że realizacja projektu w dalszej perspektywie pozwoli firmie Spedimex Sp. z o.o. na:

  • Uzyskanie wyższego udziału w rynku regionalnym i krajowym
  • Zwiększenie liczby klientów
  • Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa
  • Poprawę wizerunku firmy na rynku
  • Zwiększenie konkurencyjności naszych kooperantów

 

 

 

Odpowiedzialność społeczna

Naszym celem jest zarówno realizacja projektów biznesowych, jak i wspieranie otoczenia, w którym działamy. Regularnie angażujemy się w działania wspierające funkcjonowanie lokalnych społeczności.

Znajdź najbliższy oddział

Proszę podać swój kod pocztowy

Śledzenie przesyłki Zlecenia on-line Druk zlecenia Opłata drogowa Opłata paliwowa